Hasicí přístroje je nutné pravidelně kontrolovat

Hasicí přístroje každoročně na celém světě zabrání, resp. zmírní následky milionů požárů a zachrání tisíce životů. Ovšem aby na ně bylo spolehnutí, musí být v adekvátním stavu. Proto je v legislativě, konkrétně v § 2 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 246/2001 Sb., zakotvena povinnost provádět jednou ročně kontroly provozuschopnosti přístroje a jednou za tři nebo pět let periodické zkoušky. Právnické osobě či fyzické podnikající osobě může být v případě nesplnění podmínky uložena pokuta až do výše 500 000 Kč.

Kontrola provozuschopnosti

Během této kontroly je provedena:

 • vizuální prohlídka hasicího přístroje, při které se zjišťuje přítomnost prasklin, povrchové koroze apod.,
 • kontrola tlaku manometrem, případně kontrola funkčnosti vestavěného indikátoru hodnoty tlaku
 • kontrola stavu a průchodnosti hadice s výstřikovou tryskou, během níž se zjišťuje, zda nejsou přítomné praskliny či jiná poškození (vyboulení, zteřelost). Dále se provádění kontrola, vyčištění a namazání závitů
 • zaplombování pojistky spouště s uvedením roku provedení kontroly a číslem kontrolora

Provozuschopnost hasicího přístroje je v objektech a zařízeních, ve kterých se provozují činnosti bez zvýšeného požárního nebezpečí, nezbytné kontrolovat jednou ročně, případně vždy, když máte pochybnosti o jeho funkčnosti. V provozech se zvýšeným požárním nebezpečím pak platí lhůta 6 měsíců. Objekty s vysokým požárním nebezpečím pak vyžadují kontrolu každé tři měsíce.

Periodické kontroly

Hasicí přístroj patří mezi vyhrazená tlaková zařízení. Kromě kontroly provozuschopnosti je nezbytné provádět také tzv. periodické kontroly, které jsou důkladnější. Konkrétně se provádí:

 • povrchová prohlídka zařízení a jeho značení,
 • zkouška pevnosti a těsnosti nádoby,
 • zkouška těsnosti spouštěcího mechanismu (armatury nebo ventilu),
 • zkouška pojistného ventilu.

Pěnové a vodní hasicí přístroje je nezbytné periodicky kontrolovat každé tři roky. U ostatních hasicích přístrojů platí lhůta 5 let.

Sankce až půl milionu korun

Pravidelně kontrolovat stav hasicího přístroje doporučujeme v prvé řadě proto, že jen tak zajistíte jeho optimální funkčnost a spolehlivost. Za nedodržování zákonných lhůt pro periodické kontroly a kontroly provozuschopnosti přístroje se navíc vystavujete riziku vysoké pokuty, která může činit až 500 000 korun.

Kontroly provádí výhradně oprávněná osoba

Podle zákona je nezbytné, aby výše popsané úkony prováděla oprávněná osoba. Ta hasicí přístroj opatří plombou, štítkem a v souladu s § 9 odst. 8 výše uvedené vyhlášky vystaví doklad o provedení kontroly. Je vyloučena kontrola svépomocí.

Kontrolor má povinnost vyřadit takový hasicí přístroj:

 • u něhož došlo k poškození a nelze jej předepsaným způsobem opravit,
 • u něhož se nedá zjistit výrobní číslo a/nebo rok výroby,
 • který je starší 20 let (u přístrojů využívajících CO2 platí lhůta 40 let).
 
 
exit();