I elektrická zařízení si zaslouží péči. Pravidelné revize navíc vyžaduje zákon

Elektrická zařízení je nezbytné před tím, než jsou uvedena do provozu, řádně vyzkoušet. V průběhu jejich životnosti je pak třeba je pravidelně revidovat. Zásady pro provádění revizí elektrických zařízení i revizní intervaly stanovuje norma ČSN 33 1500.

Výchozí revize

Tzv. výchozí revizi je nezbytné provést ještě před tím, než dojde k uvedení elektrického zařízení do provozu, resp. ke znovuuvedení do provozu elektrického zařízení, u něhož byla provedena rekonstrukce či úprava.

Pravidelné revize

Abychom měli jistotu, že je dané zařízení technicky v pořádku, přikazuje nám zákon provádět tzv. pravidelné revize. Jejich intervaly se nicméně liší v závislosti jednak na prostředí, ve kterém je elektrické zařízení instalováno, a pak také na druhu prostoru.

V “základním, normálním” prostředí postačí interval 5 let. “Venkovní prostředí, pod přístřeškem” pak vyžaduje 4letý interval. Prostředí, které je “studené, horké, vlhké, se zvýšenou korozní agresivitou, prašné s prachem nehořlavým s biologickými škůdci” znamená povinnost provádět revize jednou za tři roky. V prostředí, ve kterém dochází k otřesům a existuje zde nebezpečí požáru či výbuchu, je třeba revize realizovat každé dva roky. Za nejrizikovější se pak považuje prostředí, které je “mokré, s extrémní korozní agresivitou”. Zde jsou vyžadovány revize každý rok.

V závislosti na druhu prostoru platí následující intervaly:

  • Zděné, obytné a kancelářské budovy – interval 5 let
  • Rekreační střediska, školy, mateřské školy, jesle, hotely a jiná ubytovací zařízení – interval 3 roky
  • Prostory určení ke shromažďování více než 250 osob – interval 2 roky
  • Objekty nebo části objektů provedené ze stavebních hmot stupně hořlavosti C2, C3 – interval 2 roky
  • Pojízdné převozné prostředky – interval 1 rok
  • Prozatimní zařízení staveniště – interval 0,5 roku

Pokud nevíte jistě, v jakém prostředí a v jakém druhu prostoru elektrické zařízení provozujete, doporučujeme kontaktovat profesionály v oboru s dostatkem zkušeností s prováděním revizí. Ti vám rádi vysvětlí vaše povinnosti, upřesní revizní intervaly, případně odpoví na jakékoliv další otázky.

Revize provádí revizní technik

Provádět revize elektrických zařízení nemůžete svépomocí. Je potřeba objednat si návštěvu revizního technika, který je držitelem příslušného oprávnění. Výstupem každé revize je revizní zpráva, v níž musejí být uvedeny revizní úkony a zaznamenány případné zjištěné závady.

Revize prodlužují životnost a zajišťují spolehlivost elektrického zařízení

Je teoreticky možné, že se jednoho dne najde výrobce, který u svého elektrického zařízení deklaruje, že jej není třeba v průběhu životnosti revidovat. Prozatím ale revize provádět musíme. Jednak nám to ukládá zákon. Podstatným důvodem je ale i to, že od elektrického zařízení – stejně jako třeba od auta či hudebního nástroje  – očekáváme, že bude spolehlivě mít vlastnosti, pro které jsme si jej pořizovali. Špatně fungující či nefunkční elektrické zařízení komplikuje práci a může způsobit zranění či dokonce smrt. Navíc v případě pracovního úrazu (či jiné nehody) v důsledku nezrevidovaného zařízení reálně hrozí, že pojišťovna odmítne či zkrátí pojistné plnění.

 
 
exit();